ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
bulletฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี MSDS
dot
dot
dot

dot
  R A T C H A B U R I   S A F E T Y  O F F IC E R  C LU B 
 ความหมายและคำนิยาม                       
 ชมรม หมายถึง
  “ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดราชบุรี”มีชื่อภาษาอังกฤษ ว่า
   RATCHABURI  SAFETY OFFICER CLUB 
หรือ ใช้ชื่อย่อภาษาไทยว่า “ชปร.”
 สมาชิก หมายถึง
  บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม โดยผ่านการ
  เห็นชอบของคณะกรรมการ และชำระค่าบำรุงชมรม
 คณะกรรมการ หมายถึง
  คณะบุคคลที่สมาชิกได้เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของชมรมเพื่อบริหารงานให้บรรลุ
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดตั้งชมรม ตลอดจนควบคุมดูแลการ
ดำเนินงานของ
  ชมรมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของชมรม
 
 <ศึกษาเพิ่มเติม>
 ที่ตั้งของชมรม   
  อยู่ที่  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดราชบุรี    ถ.เขาวัง - บ้านน้ำพุ       
  ต.เจดีย์หัก
 อ.เมือง   จ.ราชบุรี  70000  โทร/โทรสาร  032-340369

วัตถุประสงค์การจัดตั้งชมรม
1.เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับสมาชิก สถานประกอบการในจังหวัดราชบุรี
  - แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ เป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้
  - เป็นแหล่งข้อมูลด้านความปลอดภัยและการให้คำปรึกษา
  - จัดทำกิจกรรมด้านความปลอดภัยร่วมกันและดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยว
    ข้อง
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และ สภาพ
    แวดล้อมในการทำงาน
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างกลุ่มสมาชิก ส่วนราชการและ
    องค์กรต่างๆ
4. เพื่อส่งเสริมสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างสมาชิกชมรมฯหน่วยงานราชการ องค์กร และ
    สถาบันอื่น

ประเภทสมาชิก แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
1. สมาชิกสามัญ หมายถึงบุคคลผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ หรือได้รับใบ
    อนุญาตจากกระทรวงแรงงานให้สามารถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
    ได้
2. สมาชิกวิสามัญ หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือทำงาน ด้านความปลอดภัยอาชีว
    อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้ผ่านการเห็นชอบ
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์หมายถึงผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่มีความสามารถรอบรู้ในด้านความปลอด
    ภัย และ สิ่งแวดล้อมในการทำงาน หรือด้านอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการชมรมฯเห็นสมควรจะ
    เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

ค่าสมัครสมาชิกภาพ


 - 
สมาชิกภาพของสมาชิกจะสิ้นสุดทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ชำระค่าสมาชิก ยกเว้น
   สมาชิกกิตติมศักดิ์
 - สมาชิกใหม่ระหว่างปีให้เสียค่าสมาชิกเท่ากับค่าสมาชิกต่อปี และสิ้นสุดการเป็นสมาชิกต่อ
   ปีในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้นๆ
 - สมาชิกต้องต่ออายุสมาชิกภาพ ภายใน 30 วันก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพในวันที่ 
   31 ธันวาคม  ของปีนั้นๆ
 - การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครต่อเลขานุการของชมรมโดยใบสมัครนั้น
   ต้องมีกรรมการของชมรมรับรองอย่างน้อย 1 คน เมื่อคณะกรรมการของชมรมพิจารณา
   เห็นแล้วว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ให้รับเข้าเป็นสมาชิก โดยจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้  
   สมัครทราบ

 ใบสมัครสมาชิกชมรมarticle

สมาชิกชมรม  แบ่งเป็น  3  ประเภทคือ
1. สมาชิกสามัญ
 
2. สมาชิกวิสามัญ 
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์

ระเบียบข้อบังคับarticle


-เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับสมาชิก  สถานประกอบการในจังหวัดราชบุรี
-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
-เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างกลุ่มสมาชิก
  ส่วนราชการ และองค์กรต่างๆ
-เพื่อส่งเสริมสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างสมาชิกชมรมฯ หน่วยงานราชการ
  องค์กร และสถาบันอื่น

คณะกรรมการarticle

ประกอบไปด้วย
ประธาน
,   รองประธาน, เลขานุการ,  เหรัญญิก  และ คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ ในตำแหน่งอื่นๆ
  โดย
-  จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้ง  ในกรณีที่มีความ
   จำเป็น  โดยมติคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ โดยแจ้ง
   ให้สมาชิก ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย  15  วัน
-  พิจารณาอนุมัติการรับสมาชิกชมรมฯ
-  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ สามารถแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินกิจการ
   อย่างหนึ่งอย่างใดของชมรมฯ ตามที่เห็นสมควร
-  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ สามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของคณะ
   ทำงานได้ ตามที่เห็นสมควร
-  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือติดต่อให้ความ
   สะดวก แก่สมาชิกในการปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของชมรม

ทะเบียนสมาชิกarticle

ประกอบไปด้วย
บริษัทฯ ต่างๆ ที่ได้ทำการสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

แผนการดำเนินงานarticle


แผนการดำเนินงานของ จปร.ประกอบไปด้วย
- ด้านข้อมูลวิชาการ
- ด้านส่งเสริมการบริหารงานด้านความปลอดภัย
- ด้านการปรับปรุงงานด้านความปลอดภัย

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.