ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
bulletฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี MSDS
dot
dot
dot

dot
กฏหมาย

 

กฏหมายใหม่ 


ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง หลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ <<<>>

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดลองเดินเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๕๓ <<คลิ๊ก>> 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ(ฉบับที่2)

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วพ.ศ.2551

 แนวทางการปรับปรุงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ ขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 0.KM SMEs.cover.pdf           1.KM SMEs.คำนำ.pdf       2.KM SMEs.สารบัญ.pdf
 3.KM SMEs.บทนำ.pdf           4.KM SMEs.เนื้อหา.pdf      5.KM Checklist.pdf
 6.KM SMEs.ภาพตัวอย่าง.pdf  7.KM ผลสัมฤทธิ์ของการปรับปรุง.pdf
 8.KM คณะผู้จัดทำ.pdf

  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑

 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบคำร้องและแบบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑

 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๑

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับ
ผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษา


ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการอบรม หัวหน้าหน่วยงานความ
ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑

 

ใหม่ !! ตีความกฎหมายความปลอดภัยเรื่องหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย

จับประเด็นกฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

กฏหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

 -
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

กฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
 

 -
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารงาน และการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
    และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547

  - กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
   และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549

 - กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
   และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

 -
เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

 - เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

 - เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)

 - เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี อันตราย

 -  เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำ

 - เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัย ในการทำงานสำหรับลูกจ้าง

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

- เรื่อง กำหนดชนิดของวัตถุดิบที่นำมาใช้หรือผลิตในโรงงาน

- เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกรณีการใช้น้ำมันใช้แล้ว
  ที่ผ่านกระบวนการปรับคุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห์เป็นเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม
พ.ศ.2548


- เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานพ.ศ. 2548

- เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ
  และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ เพิ่มเติม
พ.ศ.2547


- เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ
  และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2548


- เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (เพิ่มเติม) พ.ศ.2547

- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงาน
  โดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (INTERNET) พ.ศ.2547


- เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือ
  จำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ.2547


- เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต์ พ.ศ.2547

- เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน
   ซึ่งใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ พ.ศ.2547


- เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน
   พ.ศ. 2546


- เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ
  ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฎิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์
  การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2545
 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.